Przejdź do treści Przejdź do menu nawigacyjnego

Wkluczenie odpowiedzialności

1. Treść oferty online

Autor nie gwarantuje aktualności, poprawności, kompletności ani jakości udostępnionych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej wobec autora odnoszące się do szkód materialnych lub niematerialnych, spowodowanych wykorzystaniem lub niewykorzystaniem udostępnionych informacji, względnie wykorzystaniem błędnych lub niepełnych informacji są zasadniczo wykluczone, o ile nie zostanie udowodnione, że autor działał umyślnie lub rażąco niedbale. Wszelkie oferty są niezobowiązujące i niewiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do dokonywania bez zapowiedzi zmian, uzupełnień, wykreśleń lub tymczasowego lub całkowitego wstrzymania publikacji części stron lub całej oferty.

2. Odnośniki i linki

Odpowiedzialność autora za pośrednie lub bezpośrednie linki do obcych stron internetowych, których zawartość nie zależy od autora, jest możliwa tylko w przypadku, w którym autor był poinformowany o zawartości tych stron oraz miał techniczne możliwości uniknięcia ich wykorzystania niezgodnie z obowiązującym prawem. Autor niniejszym podkreśla, iż w chwili umieszczania na swoich stronach linków do innych stron nie dało się stwierdzić, by znajdowała się na nich jakakolwiek nielegalna zawartość. Na obecną i przyszłą szatę graficzną, zawartość oraz autora linkowanych stron autor nie ma żadnego wpływu. Dlatego też dystansuje się niniejszym od całej zawartości wszystkich linkowanych i połączonych stron, które zostały zmienione po umieszczeniu do nich linków. Stwierdzenie to odnosi się do wszystkich linków i odnośników umieszczonych wewnątrz oferty internetowej autora, jak również do wpisów osób trzecich w udostępnionych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych, wykazach linków i listach mailingowych, a także we wszelkich innych postaciach baz danych, do treści których można wprowadzać wpisy z zewnątrz. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody, które mogą wyniknąć z korzystania bądź też nieskorzystania z prezentowanych informacji, odpowiada wyłącznie ten, który stronę opublikował, a nie ten, który umieszcza odnośniki do takich publikacji.

3. Prawa autorskie i ochrony znaków

Autor dokłada starań, by we wszystkich publikacjach przestrzegane były prawa autorskie stosowanych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, stosowane były sporządzone przez niego samego grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty lub niezwiązane licencją grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty. Wszystkie wymienione w obrębie oferty internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie znaki markowe i towarowe podlegają w sposób nieograniczony przepisom obowiązującego prawa do oznaczeń odróżniających i prawom posiadania danego zarejestrowanego właściciela. Tylko z powodu samego wymienienia nazwy nie należy wnioskować, że znaki markowe nie są chronione prawami osób trzecich! Prawa autorskie do opublikowanych i będących dziełem autora obiektów należą wyłącznie do autora strony. Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez wyraźnej zgody autora jest niedozwolone.

4. Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy postrzegać jako część oferty internetowej, z której nastąpiło przekierowanie na tę stronę. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie odpowiadałyby, przestałyby odpowiadać lub niecałkowicie odpowiadałby obowiązującej sytuacji prawnej, nie narusza to treści i obowiązywania pozostałych części dokumentu.